DE Nett krever anleggsbidrag ved nettilknytning av nye kunder eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder. Anleggsbidraget er et kontantvederlag som er beregnet for å dekke de anleggskostnadene som følger av nye nettilknytninger og forsterkninger.

Anleggsbidrag er regulert gjennom NVE sin Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, § 17-5 Anleggsbidrag.