Trefelling langs høyspentlinjer

Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Hvis trefellingen gjelder trær som står nærmere en høyspentlinje enn 30 meter skal DE Nett alltid varsles. Nettselskapet vil være behjelpelige med arbeidet kostnadsfritt for å unngå skade på personer eller anlegg.

Trefelling nær lavspentlinjer

Nettkunde/grunneier skal alltid kontakte DE Nett før trær som kan falle på vårt linjenett hogges. Alle trær som er slik plassert at de kan falle på vårt linjenett felles ned på bakken kostnadsfritt for kunden. I spesielle tilfeller kan det være at DE Nett ønsker å legge ned linjenettet på bakken og at kunde selv står for hogging.