Trefelling langs høyspentlinjer

Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Hvis trefellingen gjelder trær som står nærmere en høyspentlinje enn 30 meter skal DE Nett alltid varsles. Nettselskapet vil være behjelpelige med arbeidet for å unngå skade på personer eller anlegg.

Trefelling nær lavspentlinjer

På lavspentnettet, det vil si den delen av nettet som fører inn til din bolig, er kravet at det til enhver tid skal være minimum 0,5 meter avstand mellom vegetasjon og strømførende linjer.

Trefelling nær en lavspentlinje kan utføres av privatpersoner og bekostes av den enkelte, men husk at du må ha avtale med grunneier. For å unngå skade på strømlinjen anbefaler vi å kontakte et firma som utfører slike oppdrag.

Ditt ansvar

Du har ansvar for å beskjære dine busker, trær og hekker som vokser nær våre kraftlinjer eller anlegg. Dersom du har stolper, kabelskap eller nettstasjoner på eller inntil eiendommen din, må du også holde disse områdene ryddige slik at våre mannskaper kommer lett til når de skal utføre vedlikehold eller rette feil ved strømbrudd. Du må selv bestille hjelp til å beskjære trær og busker dersom du trenger det.

Du kan felle trær på egen eiendom som er nær strømlinjen, men vær oppmerksom på sikkerheten og fare for skader hvis uhell skjer. DE Nett anbefaler å bruke et firma som har erfaring med trefelling og kan ta ansvar for egen sikkerhet og eventuell skade på nettselskapets linjer. Ved felling av trær som skader strømlinjen vil kostnadene for reparasjoner bli belastet skadevolder. Sjekk derfor at firmaet du benytter til trefelling har skadeforsikring.

Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nær våre anlegg. Ønsker du å plante trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil kommer i konflikt med kraftledninger.

Nettkunde/grunneier skal alltid kontakte DE Nett før trær som kan falle på everkets linjenett hogges. Alle trær som er slik plassert at de kan falle på DE Nett sitt linjenett felles ned på bakken kostnadsfritt for kunden. I spesielle tilfeller kan det være at DE Nett ønsker å legge ned linjenettet på bakken og at kunde selv står for hogging.