Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner.

En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til DE Nett betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten. Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruker.

NVE fastsetter årlig en inntektsramme for hvert nettselskap. Nivået på inntektsrammen blir fastsatt slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved effektiv drift, utnytting og avskriving av nettet, og gi en rimelig avkastning på investert kapital. Nettselskapene skal fastsette nettleien slik at den så langt som mulig ikke overstiger inntektsrammen og de kostnadene som kan dekkes inn som et tillegg.

Over halvparten av det du betaler i nettleie er avgifter som kreves inn på vegne av staten, dette er delt inn i tre deler:

  1. Enova avgift - skal bidra til en miljøvennlig omlegging av bruk og produksjon av energi
  2. MVA - er på 25% av total summen
  3. Forbruksavgift - en særavgift som betales på all forbruk av elektrisk kraft

Alle sluttbrukere i Norge må betale disse avgiftene, men det finnes noen unntak når det gjelder forbrukeravgift.
Rett til å få levert kraft med redusert avgiftssats, eller fritak fra å betale avgift på elektrisk kraft er hjemlet i forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. Satsen kan korrigeres inntil 3 år tilbake. Reglene er nærmere utdypet i myndighetenes kommentarer til forskriften.