Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil får vi når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede og utsatte anleggsdeler, eller i direkte kontakt med jordleder. Slike feil kan i verste fall føre til brann og/eller berøringsfare (strømstøt).

Dersom du ikke har montert jordfeilvern i din bolig/fritidsbolig, anbefaler at dette gjøres.
Vi vil anbefale at gamle skrusikringer skiftes til automatsikringer med jordfeilvern.
Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en registrert elektroinstallatør.

Eksempler på jordfeil

Eksempler på hvor jordfeil kan oppstå er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorstasjon. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene kan altså enten befinne seg på ditt eget anlegg, dine naboers anlegg eller på DE Netts distribusjonsnett.

Jordfeilvarsling

Dersom det er installert jordfeilvarsling/vern og dette utløses, er det stor sannsynlighet for at jordfeilen tilhører ditt eget anlegg. Huseiere bør gjøre seg kjent med hvilken type varsler som er installert i egen bolig og hvor gammel varsleren er. Tidligere ble det montert jordfeilvarslere/vern som ikke var retningsbestemte og skilte mellom jordfeil på eget eller andres anlegg. Slike eldre løsninger gjør det vanskeligere å utelukke om feilen kan ligge hos andre tilknyttet samme transformatorstasjon. Dersom jordfeilvarsel/vern utløses, og feilen er i eget anlegg, er det eierens ansvar å sørge for at feilen blir rettet. Dersom ikke anlegget blir koplet ut umiddelbart, bør man utvise varsomhet i forbindelse med elektrisk utstyr inntil feilen er utbedret.

Feil utenfor eget anlegg

Når fagpersonell har konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontaktes DE Nett som kan lokalisere jordfeilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert. Dette er spesielt aktuelt der det måles jordfeil med instrument og det er stor usikkerhet knyttet til hvor feilen befinner seg.

Dersom det ved berøring av elektrisk utstyr/anleggsdeler oppleves å få "støt" kontaktes elektroinstallatør for kontroll av eget anlegg. DE Nett kontaktes dersom eget anlegg blir funnet i orden. Lege bør kontaktes dersom "støtet" oppleves som alvorlig.

Eier er ansvarlig for at elanlegg er i forskriftsmessig stand

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Forenklet kan man si at det er huseieren som er ansvarlig for det elektriske anlegget i eget hus.